menu

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi sprostredkovateľom, ktorým je Ing. Jela Hložková – S. I. P., s miestom podnikania 921 01 Piešťany, Komenského 5252/34, IČO: 43 180 710, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, pod č. 230-13645 (ďalej len „sprostredkovateľ“) a záujemcom o pobyt, ktorých predmetom je odporúčanie/výber vhodného kúpeľného pobytu na internetovej stránke sprostredkovateľa.

Kontaktné údaje sprostredkovateľa:

E-mail: spolocnostsip@gmail.com
Tel. č.: 0918 162 515
Poštová adresa: Komenského 5252/34, 921 01 Piešťany

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

Tel. č.: 033/5512 689
Fax č.: 033/5512 656

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Meno a priezvisko: Jela Hložková
Tel. č. 0918 162 515
E-mail: spolocnostsip@gmail.com

1.2 Sprostredkovateľ prevádzkuje stránku www.kupelnyrelax.sk a umožňuje tým iným poskytovateľom kúpeľných pobytov, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke, aby poskytovali svoje služby, t. j. sprostredkuje záujemcom kúpeľné pobyty. Sprostredkovateľ má s konkrétnymi poskytovateľmi služieb uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami, na základe ktorého sprostredkovateľ umožňuje poskytovateľom, aby mali príležitosť uzatvoriť zmluvu so záujemcami a poskytovateľ akceptuje poskytnutie služieb prostredníctvom tejto stránky.

2. Objednávka služieb

2.1 Záujemca o pobyt je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, emailový kontakt, prípadne názov, sídlo, IČO, IČ DPH, t. j. osobné údaje, ktoré sú potrebné k sprostredkovaniu kúpeľného pobytu. Záujemca o pobyt je povinný uviesť sprostredkovateľovi správne a pravdivé osobné údaje.

2.2 Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov uzatváraných medzi záujemcom o pobyt a poskytovateľom. Poskytovateľ je v ponuke vždy presne identifikovaný uvedením jeho identifikačných znakov. Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností medzi záujemcom o pobyt a poskytovateľom, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú záujemcovi o pobyt na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi záujemcom o pobyt a poskytovateľom pobytu.

2.3 Sprostredkovateľ vyvinie maximálnu činnosť pre záujemcu za účelom výberu vhodného kúpeľného pobytu.

2.4 Sprostredkovateľ disponuje rezervačnými systémami poskytovateľov pobytov, prostredníctvom ktorých je možné vyhľadať záujemcovi o pobyt aktuálne dostupný kúpeľný pobyt podľa zadaných požiadaviek záujemcu o pobytu (miesto pobytu, dátum príchodu, dátum odchodu, druhy liečených procedúr, cena a pod.).

2.5 Sprostredkovateľ poskytuje tieto služby pre záujemcu o pobyt bezplatne, a preto nie je možné si u sprostredkovateľa uplatňovať akékoľvek zodpovednostné nároky (reklamácie).

2.6 Zoznam poskytovaných služieb na internetovej stránke sprostredkovateľa www.kupelnyrelax.sk, ktorú prevádzkuje sprostredkovateľ, je katalógom bežne poskytovaných služieb a sprostredkovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených pobytov a služieb. Dostupnosť tovarov a služieb bude pre záujemcu o pobyt potvrdená na základe ústneho/telefonického alebo písomného/e-mailového dotazu záujemcu o pobyt.

2.7 Proces rezervácie kúpeľného pobytu prebieha spôsobom, že sprostredkovateľ pomôže záujemcovi o pobyt s výberom najvhodnejšieho kúpeľného pobytu na základe jeho požiadaviek. Za týmto účelom si od neho vyžiada aj osobné údaje. Sprostredkovateľ kontaktuje poskytovateľa služieb. Sprostredkovateľ následne poskytne poskytovateľovi služieb osobné údaje záujemcu o pobytu za účelom rezervácie vybraného druhu pobytu, potvrdenia objednávky kúpeľného pobytu a vystavenia faktúry.

3. Práva a povinnosti sprostredkovateľa a záujemcu o pobyt

3.1 Sprostredkovateľ je povinný riadne vykonávať činnosť, na ktorú sa zaviazal a zabezpečiť príležitosť na uzatvorenie zmluvy, za čo najvýhodnejších podmienok pre záujemcu o pobyt.

3.2 Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť záujemcovi o pobyt okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie pri výbere kúpeľného pobytu.

3.3 Sprostredkovateľ sa zaväzuje počas výkonu svojej činnosti konať s vynaložením odbornej starostlivosti, podľa svojich najlepších schopností a znalostí a v dobrej viere. Tento je povinný dbať na záujmy záujemcu o pobyt a konať v súlade s jeho pokynmi. Od jeho pokynov sa môže odchýliť iba, ak je to nevyhnuté a v záujme záujemcu o pobyt.

3.4 Záujemca je povinný oznámiť sprostredkovateľovi všetky skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodujúci význam pre následne uzatvorenie zmluvy.

3.5 Záujemca o pobyt, ako aj akákoľvek iná osoba je povinná používať webovú stránku v súlade s jej účelom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň je povinný sa zdržať činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Záujemca o pobyt, ako aj akákoľvek iná osoba nesmie najmä:

a) poškodzovať dobrú povesť sprostredkovateľa ani práva tretích osôb,
b) narúšať používanie webovej stránky (www.kupelnyrelax.sk),
c) zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy stránky,
d) vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity záujemcu o pobyt,
e) posielať na stránku vírusy ani akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,
f) pokúšať sa vniknúť do dát s obsahom o iných záujemcoch o pobyt
g) využívať stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ.

4. Reklamácia poskytnutých služieb

4.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za riadne a včasné poskytnutie vybraných služieb (kúpeľného pobytu) si záujemca o pobyt uplatňuje výhradne u poskytovateľa pobytu, teda u samotného poskytovateľa služieb. Medzi sprostredkovateľom a záujemcom o pobyt nie je žiaden zodpovednostný vzťah za riadne a včasné poskytovanie služieb. Sprostredkovateľ nie je oprávnený riešiť reklamácie za poskytnuté služby ani v mene poskytovateľa pobytu.

4.2 Záujemca o pobyt je v právnom vzťahu výlučne s poskytovateľom pobytu, s ktorým uzatvára zmluvu, a preto za riadne poskytnutie služby zodpovedá a zodpovednosť za porušenie povinností z uzatvorenej zmluvy nesie poskytovateľ pobytu. Sprostredkovateľ nezodpovedá za kvalitu a rozsah služieb poskytovaných poskytovateľom pobytu.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Vzhľadom k tomu, že medzi sprostredkovateľom a záujemcom o pobyt nevzniká zmluva, tak zmeny dohodnutej služby, odstúpenie od zmluvy, výška storno poplatkov, podmienky za ktorých je možné zmluvu postúpiť, ako aj akékoľvek ďalšie zmeny podmienok sa riadia podmienkami poskytovateľa pobytu.

5.2 Záujemca o pobyt potvrdzuje, že sa starostlivo a v plnom rozsahu oboznámil s týmito podmienkami, ako aj s podmienkami poskytovateľa pobytu.

6. Osobné údaje a ich ochrana

6.1 Sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov. Záujemca o pobyt vyhlasuje, že bol oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto pravidiel (kliknutím sem sa Vám zobrazí Ochrana osobných údajov)

6.2 Sprostredkovateľ po prijatí osobných údajov tieto následne poskytne poskytovateľovi pobytu, za účelom rezervácie resp. záväznej objednávky ponúkaných služieb.

6.3 Sprostredkovateľ je oprávnený len na získavanie a spracovanie osobných údajov od záujemcov, a to len v rozsahu nevyhnutom na zabezpečenie účelu, ktorým je výber vhodného kúpeľného pobytu pre záujemcu.

6.4 Sprostredkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie počas svojej činnosti. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že tieto skutočnosti neoznámi ani nesprístupní tretej osobe, nevyužije ich pre seba ani pre iné osoby.

6.5 Záujemca o pobyt berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené poskytovateľovi pobytu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy (riadne a včasné dodanie služieb).

7. Alternatívne riešenie sporov

7.1 Záujemca – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že sprostredkovateľ porušil jeho práva. Ak sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má záujemca – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Záujemca – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi záujemcom – spotrebiteľom a sprostredkovateľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu 5,- eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

7.2 Záujemcovia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Záujemca – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Záujemca – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Záujemca – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke sprostredkovateľa. Právny vzťah medzi záujemcom a sprostredkovateľom sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom právny vzťah vznikol.

8.2 V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nerealizovateľným, použije sa namiesto takéhoto ustanovenia to ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných ustanovení alebo VOP ako celku.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná v ústnej forme alebo vo forme e-mailových správ.

8.4 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči záujemcovi odoslaním elektronického kontaktného formulára sprostredkovateľovi.

8.6 Záujemca zaškrtnutím políčka pred odoslaním kontaktného formuláru potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Piešťanoch dňa 25.5.2018